Dolar Alış
:
15.9205
Euro Alış
:
16.7425
Dolar Satış
:
15.9492
Euro Satış
:
16.7727
Tüzüğümüz

TEKİRDAĞ BALKAN TÜRKLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1- Derneğin Adı: “Tekirdağ Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği’dir.

Derneğin merkezi Tekirdağ’dır. Şubesi açılmayacaktır.

Derneğin Logosu: Balkan yarımadası üzerinde Tekirdağ şehrini gösteren nokta, bunun üzerinde Tekirdağ yazısı ve zeytin dalları ve yazının üstünde Ay Yıldız, çevresinde dernek adı ve kuruluş yılı. Simgelerin olduğu fon beyaz, alt fon açık mavi.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2-Dernek, Balkan Ülkelerinden zorunlu sebeplerle Türkiye Cumhuriyeti Devletine göç eden Türk asıllı soydaşlarımıza sahip çıkarak, onların her türlü sorunlarının çözümü için çalışmalar yapmak ve bu bireyler ile sosyal yardımlaşmayı sağlamak. Halen bu günkü ulusal sınırlarımız dışında kalan, Balkanlarda yaşamakta olan Türklerin bulundukları devletlerin Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile imzaladıkları ikili ve çok taraflı anlaşmalar ve sözleşmeleri hayata geçirmek. Uluslar arası hukuk ve insan hakları bildirgesi ile tanınmış olan hak ve çıkarların, temel hakiye özgürlüklerin korunması için gerektiğinde sempozyum, bilimsel toplantılar ve mitingler tertiplemek amacı ile kurulmuştur.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1-Balkanlarda yaşayan Türklerin kültürlerinin muhafazası, geliştirilmesi, onların tarihi varlığına sahip çıkılması ve Balkan Türkleri arasında dayanışma ve işbirliğinin arttırılması yönünde faaliyetlerde bulunmak, karşılaştıkları ve karşılaşabilecekleri zorlukları ve baskıları, tüm iç ve dış yasal iletişim araçları ile Türkiye ve Dünya Kamuoyuna duyurmak. Türk kültürünün örf ve adetlerini yaşatmak ve yüceltmek.

2- Başta Birleşmiş Milletler Teşkilatı ve onun organlarına, insan haklarını koruma amacında olan Milletlerarası Kuruluşlarla doğrudan veya devletimiz öncülüğünde başvurarak Balkan Türklerinin haklarının korunmasına yardımcı olmak.

3- Osmanlı dönemine ait tarihi eserleri gün ışığına çıkarma çalışmaları yapan bilimsel kuruluşlarla işbirliği yaparak, bu tür çalışmalar yapan tüm kuruluşlara dernek olarak katkıda bulunmak, arşiv oluşturmak, edebî ve sportif yarışmalar düzenlemek.

4- 1990 yılından sonra bağımsızlığını kazanan tüm Türk Cumhuriyetleri ile yakın ilişkiler kurarak tüm kültürel organizasyonlara temsilciler göndererek derneğin temsil edilmesini sağlamak.

5- Dernek üyeleri arasında tanışma, birlik ve beraberliğin sağlanması ve derneğe gelir temini ile tanıtımın yapılması amacıyla üye aidatları dışında gelir arttırıcı folklor ekibi kurar, her türlü konferans, konser, panel, tiyatro, bilimsel toplantı, seminer, gece, yemek, çay partisi, mantı günü, sünnet, kermes, folklor gösterisi, şenlik, piknik ve görsel sanatları (Sergi, sine vizyon ve film gösterimi) yurt içi ve yurtdışı gezileri düzenlemek,

6- Balkan Türklerinin kültürel bağlarının güçlendirilmesi ve iletişim sürekliliğinin sağlanması için internette “Balkanların Sesi’ adında WEB sitesi ile yine aynı isimde bir derginin yayın hayatına geçirilmesini sağlamak.

7- Dernek üyelerinin bir çatı altında toplanması ve diyalogların güçlendirilmesi, dernek üyelerinin çocukları için, aş ocağı, yurt ve kamplar açmak, spor okulu, bilgisayar kursu, folklor ekibi, kreş ve kütüphane açmak.

8- Dernek üyelerinin çocuklarının okumaları için imkanlar nispetinde burs sağlamak.

9- Balkan Ülkelerine resmi ziyarette bulunmak, üyeleri için geziler düzenlemek.

10- Derneğimizin kendi amacındaki derneklerle koordineli çalışmalarını sağlamak amacıyla federasyona, konfederasyona katılmak.

11- Dernek siyasetle uğraşamaz, siyasi partilerden yardım alamaz.

12- Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak.

13- Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda, gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak, üyelerin ekonomik, sosyal ve kültürel bilgilerini arttırmak için gazete, dergi, kitap, broşür, takvim, kartpostal v.b. satın alır veya matbu olarak basmak.

14- Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek.

15- Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek.

16- Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek.

17- Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmak mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde aynı hak tesis etmek.

18- Uluslararası faaliyette bulunmak, yurtdışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak ve yardımlaşmak.

19- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı dernek ve vakıfların kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerine dair kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.

20- Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak.

21- Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak.

22- Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda da, diğer derneklerle veya vakıf, sendika v.b. sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak.

23- Balkanlardan ülkemize eğitim için gelen öğrencilere maddi ve manevi destek sağlamak.

24- Dernek, kanunlara uygun olarak,  Milli Eğitim Bakanlığından izin almak şartı ile yurt, kütüphane, kurs ve dinlenme yeri açar, inşaa eder, işletir veya işletmesini başkalarına (müstecire) verebilir.

25- Dernek amaçları doğrultusunda yasal zorunlulukları yerine getirmek kaydı ile işçi çalıştırmak, hizmet satın almak.

26- Balkan Yöresinin tarihini araştırarak kitap haline getirir. Gelecek nesillere kaynak olarak bırakmak için kütüphane ve arşiv oluşturur.

27- Üyelerin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel kurmak ve bunları tefriş etmek.

28- Yapılacak faaliyetlerde dış ülkelerde yaşayan soydaşlarımıza yalnız olmadıkları mesajını vermek; ilgili ülkeler ile iyi ilişkilerin geliştirilmesi, dostluk ve kardeşliğin güçlenmesi, bölge ve dünya barışının sağlanması için çalışmak.

29- Yerel yönetimler ve belediyelerle Avrupa Birliği projeleri çerçevesinde iş birliği yapar.

30- Avrupa Birliği’ne giriş sürecinde Avrupa Birliğinin mahiyeti ve bütün müktesebatının incelenmesi, mahiyetinin milletimiz tarafından anlaşılması için komisyonlar kurar. Bu yönde seminerler, konferanslar, geziler tertip eder. Avrupa Birliği ile ilgili olarak özel ve kamusal yurtiçi ve yurtdışı bütün kurum ve kuruluşlar ile müşterek çalışmalar yapar, görüş bildirmek ve projeler oluşturmak.

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, soydaş dayanışma alanında yurtiçinde ve yurtdışında faaliyet gösterir.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde-3 : Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın ön gördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da  gerekmektedir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek Başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Üyelikten Çıkma

Madde-4: Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde-5: Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller

1- Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarında bulunmak.

2- Verilen görevlerden sürekli kaçınmak

3- Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını 1 ay içinde ödememek.

4- Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5- Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek mal varlığında hak iddia edemez.

Dernek Organları

Madde-6: Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1- Genel kurul

2- Yönetim kurulu

3- Denetim Kurulu

4- Disiplin Kurulu

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde-7: Genel Kurul derneğin en yetkili karar organı olup, derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel Kurul :

1- Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan

2- Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine 30 gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan Genel Kurul 3 yılda bir, Ocak ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağırılır.

Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, 3 üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü

Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, 2. toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre 7 günden az, 60 günden fazla olamaz.

Toplantı çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü*

Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanılır.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 8- Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar  veya  oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 9- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
1- Dernek organlarının seçilmesi
2- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi
3- Yönetin ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası.
4- Yönetim kurulunca hasırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi
5- Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
6- Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması.
7- Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazimatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi.
8- Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması
9- Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması.
10- Derneğin vakıf kurması
11- Derneğin fesih edilmesi
12- Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması
13- Mevzuata genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi

Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 10- Yönetim kurulu, yedi yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.

Yönetim kurulu tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek
2- Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak
3- Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak
4- Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak , derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak , bina veya tesis inşaa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek
5- Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açılmasını sağlamak
6- Genel kurulda alınan kararları uygulamak
7- Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurul çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak
8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak
9- Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma konularında karar vermek
10- Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak
11- Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Madde 11- Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinden istifa veya başka sebeplerden ötürü boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve aracın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve  bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Madde 12- Disiplin Kurulu 3 asil 3 yedek üyeden teşkil edilmek üzere genel kurulca seçilir. Görevi ise tüzüğe ve amaca yönelik olumsuz etki ve davranışları olan üyeler hakkında gerekli tahkikatı yaparak yönetim kuruluna tavsiye kararında bulunmaktadır.

Derneğin Gelir  Kaynakları

Madde 13- Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
1- Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 10TL, aylık olarak ta 5 TL aidat alınır. Bu miktarları arttırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.
2- Gerçek ve tüzel kişilerin kendi istekleri ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
3- Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.
4- Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.
5- Yardım toplama hakkındaki mavzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
6- Derneğin amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden else edilen kazançlar.
7- Diğer gelirler.

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde 14- Defter tutma esasları;
Dernekte işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşürülürse, takip edilen yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler
Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.
a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1- Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2- Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenebilir.
3- Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak sureti ile saklanır.
4- Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullandıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
5- İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere kaydedilir.
6- Alındı Belgesi Kayıt Defteri:    Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı  ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir.
1- (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
2- Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli  Vergi  Usul  Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan  Muhasebe  Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

 Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda , her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlemesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16′da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise yılsonlarında (31 Aralık) , Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 15- Gelir ve gider belgeleri: Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17′de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin Gelir Vergisi Kanununun 94′üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi ,Usul Kanununun 94′üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası , bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13′te örneği bulunan) “Gider makbuzu” düzenlenir.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernek Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15′te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK-17′de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla matbaaya bastırılır. Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecem kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK-19′da örneği bulunun) “Yetki Belgesi” dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimlerine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler. Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir Ve Gider Belgelerinin Saklanma Süresi
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi

Madde 16- Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibariyle sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21′de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idari amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü
Madde 17- Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3′te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:
Genel kurul sonuç bildirimine ;
1- Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği ,
2- Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği.
Eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26 ‘da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4′te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.
Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle İlgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23′de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24′te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin İç Denetimi

Madde 18- Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırılmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 19- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir.Ancak bu borçlanma , derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 20-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmasi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebi ile toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3 ‘üdür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 21- Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebi ile toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3′üdür. Genel Kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Balkan Türkleri kültür ve Dayanışma Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

Hüküm Eksikliği   

Madde 21- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni, Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve İlgili değer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Dernek Kurucuları

1- Süleyman İLDENİZ
2- Hasan ERGE
3- Yaşar ÇOKYÜRÜYEN
4- A.Kunter ALTINSOY
5- Nurettin ŞENTÜRK
6- Recep GÜLER
7- Muhammet GARİP

Son Yönetim Kurulu Üyelerinin;

Adı ve Soyadı                                          Görev Unvanı

1- Aydın ERSOY                                    Başkan
2- Rıdvan ALTINAY                          Başkan Yardımcısı
3- Sevdinç ZAMBAK                          Sekreter
4- Nezahat ERBAY                              Sayman
5- Nurhan Mutlu                                 Asil Üye
6- Sezgin KARAALİ                           Asil Üye
7- Aslan KORKMAZ                           Asil Üye

Bu tüzük 22 (Yirmi iki) maddeden ibarettir.